1 مشخصات فردی
2 نوع و حجم پسماند
3 ثبت آدرس
آماده پاسخگویی هستیم