پرسشنامه طراحی

این فرم جهت بررسی تجربه استفاده از کاغذ مابین دانشجویان ، در جهت طراحی و ارایه اره حل هایی برای کاهش مصرف کاغذ طراحی شده است ؛ از اینکه با پر کرددن این فرم ما را در ارایه بهترین پیشنهادات کمک می کنید سپاسگذاریم.